Algemene voorwaarden Fysio Siga

Artikel 1 – Definities

1.1 Fysio Siga: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Fysio Siga” de eenmanszaak met handelsnaam Fysio Siga.

1.2 Sportieveling: De (rechts)persoon met wie Fysio Siga een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Trainingen: de door Fysio Siga te verlenen trainingen zoals beschreven op https://fysiosiga.nl waaronder het verschaffen van toegang tot de Community en het gebruik van het Oefenmateriaal met het doel de rug te trainen en/of eventuele verdere overeengekomen doelen.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Fysio Siga en Sportieveling op grond waarvan Fysio Siga aan Sportieveling Trainingen verleent.

1.5 Community: de door Fysio Siga beheerde online omgeving welke zij aan Sportieveling beschikbaar stelt en waarmee zij aan Sportieveling de Trainingen verleent en informatie geeft.

1.6 Oefenmateriaal: het oefenmateriaal dat in enkele gevallen door Fysio Siga beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van de Trainingen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Fysio Siga en op alle met Fysio Siga gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Sportieveling gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Fysio Siga is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum in de bekendmaking vermeld.

2.4 Indien Sportieveling de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Fysio Siga tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Fysio Siga zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Fysio Siga en Sportieveling komt tot stand door te klikken op ‘Afrekenen’ in de laatste stap van het ‘Ik doe mee’-registratieproces op de Website van FysioSiga.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Sportieveling via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Fysio Siga heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Sportieveling te weigeren.


Artikel 4 – Licentie

4.1 Fysio Siga verleent aan Sportieveling een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Sportieveling niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, uit te lenen, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Sportieveling mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn/haar eigen activiteiten.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van een jaar indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Sportieveling tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt na een jaar door Fysio Siga automatisch opgezegd.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, de overeengekomen periode van een jaar voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Sportieveling zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de (in licentie gegeven) Trainingen en is gehouden om alle van Fysio Siga verkregen Trainingen binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Sportieveling aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Fysio Siga en Sportieveling zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;

A. indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

B. Sportieveling (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

C. Sportieveling onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Fysio Siga haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:

A. openstaande betalingen;

B. intellectuele eigendomsrechten;

C. aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten Fysio Siga

6.1 Fysio Siga spant zich in om de Trainingen continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Trainingen te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 Fysio Siga is niet betrokken bij de technische inhoud van de Community van Sportieveling. Fysio Siga is dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden producten en trainingen, reclame en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 Fysio Siga behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Trainingen en in de Community. Fysio Siga zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Trainingen inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Fysio Siga kan de Trainingen inclusief de Community mogelijk uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. Trainingen die aan nieuwe gebruikers tegen (extra) betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Sportieveling gebruik wenst te maken van extra Trainingen dient hij hierover nadere afspraken te maken met Fysio Siga.

6.5 Fysio Siga verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Sportievelingen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en over Trainingen van Fysio Siga. Tenzij Sportieveling aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Sportieveling gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 Fysio Siga spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website en Community van Sportieveling, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.


Artikel 7 – Rechten en plichten Sportieveling

7.1 Sportieveling verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur de Trainingen te gebruiken.

7.2 Sportieveling is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Trainingen en indirect het resultaat van de Trainingen.

7.3 Sportieveling is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken en bewaren van eigen gegevens die worden gebruikt voor de toegang in de Community.

7.4 Sportieveling dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres/communicatie)gegevens te verschaffen welke aan Sportieveling worden gevraagd tijdens het registratieproces. Sportieveling dient wijzigingen in deze (adres/communicatie)gegevens zo spoedig mogelijk aan Fysio Siga door te geven.

7.5 Sportieveling dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Trainingen en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Fysio Siga mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Sportieveling bij het gebruik van de Trainingen:

 A. geen gegevens plaatsen op de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Fysio Sigo en/of derden;

B. geen producten of trainingen aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van Fysio Sigo en/of derden;

C. geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

D. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van Fysio Sigo en/of derden;

E. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot de Community omgeving van anderen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

F. geen in de Community geplaatste gegevens van andere Sportievelingen of van de Trainingen veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

G. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Trainingen dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Trainingen kan worden toegebracht;

H. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Trainingen aan derden. Sportieveling zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

I. alle aanwijzingen van Fysio Siga die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Trainingen opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Fysio Siga zich het recht voor haar verplichtingen jegens Sportieveling op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Fysio Siga tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Sportieveling is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Fysio Siga opgegeven of met Fysio Siga overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Fysio Siga is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Sportieveling met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Sportieveling niet akkoord wenst te gaan met een door Fysio Siga kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Sportieveling gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Fysio Siga genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het reeds betaalde bedrag zal pro rato worden gerestitueerd.


8.4 Sportieveling komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Sportieveling mag de betaling van de overeengekomen bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Trainingen.

8.5 Indien Fysio Siga een Training op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Sportieveling de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Fysio Siga geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

9.1 Het overeengekomen bedrag wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 Fysio Siga heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Sportieveling de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Sportieveling, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Sportieveling na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Sportieveling naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Fysio Siga bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Trainingen op te schorten zonder jegens Sportieveling tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Fysio Siga heeft te allen tijde het recht de Community uit te schakelen of de toegang daartoe te ontzeggen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Fysio Siga staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Trainingen in overeenstemming met wat Sportieveling op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Fysio Siga geleverde Trainingen als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Fysio Siga.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Sportieveling opgeslagen informatie op de systemen van Fysio Siga, gebreken als gevolg van handelingen van Sportieveling zelf of van andere sportievelings of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Sportieveling.

10.3 Sportieveling dient de geleverde Trainingen meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Sportieveling het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Sportieveling contact met Fysio Siga opnemen via de contactpagina op de website. Sportieveling krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Fysio Siga. Indien het geschil van Sportieveling gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Sportieveling niet op.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere trainingen, en met betrekking tot alles wat Fysio Siga ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Fysio Siga.

11.2 Het is Sportieveling niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Sportieveling niet toegestaan om de Trainingen of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Sportieveling verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Trainingen, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Fysio Siga is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Sportieveling of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Trainingen.

12.2 De aansprakelijkheid van Fysio Siga jegens Sportieveling, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Sportieveling op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Sportieveling zal Fysio Siga en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Sportieveling van de Trainingen.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Fysio Siga is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fysio Siga.


Artikel 13 – Overmacht

13.1 Fysio Siga is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

A. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Fysio Siga;

B. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

C. belemmeringen als gevolg van de door Sportieveling benutte hard- en software of de door

deze gebruikte technische infrastructuur;

D. werkstakingen;

E. brand;

F. ongeval of ziekte;

G. Denial of Services (DoS) aanvallen;

H. door Fysio Siga onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van

de wil van Fysio Siga afhankelijk is.

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Sportieveling het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Fysio Siga tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Fysio Siga door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Sportieveling heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Fysio Siga gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Fysio Siga verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Fysio Siga te leveren trainingen, zijn geheel vrijblijvend en worden door Fysio Siga verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Fysio Siga verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Fysio Siga, is Fysio Siga niet aansprakelijk. Sportieveling vrijwaart Fysio Siga tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fysio Siga.


Artikel 15 – Hosting

15.1. Fysio Siga hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige trainingen, in het bijzonder de bepalingen uit artikel 6 en 7 zijn van toepassing op hosting en aanverwante trainingen.

15.2 Zonder toestemming van Fysio Siga is het Sportieveling verboden de voor de Community van Fysio Siga te gebruiken gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

15.3. Sportieveling verstrekt hierbij Fysio Siga een onbeperkte licentie om alle door Sportieveling via de Community van Fysio Siga verspreide materialen op te slaan, te publiceren of te kopiëren op elke door Fysio Siga geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de afspraken door Fysio Siga.


Artikel 16 – Privacy

16.1 Fysio Siga respecteert de privacy van Sportieveling. Fysio Siga zal de persoonsgegevens van Sportieveling verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Fysio Siga is in te zien. Sportieveling stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

17.3 Sportieveling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio Siga aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Sportieveling onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Fysio Siga is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Sportieveling verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

17.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.